สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สนใจเรา .....

           เราผู้จัดจำหน่ายและบริการระบบสื่อสารธุรกิจ อาทิ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาฯ ( PABX ), ระบบข่ายสายตอนนอก/ใน ( NETWORK ) ,ชุดประชุม
ต่างๆ รวมถึง VIDEO CONFERENCE เป็นต้น มากว่า 17 ปี และเรายังมีบริการดูแลระบบโทรศัพท์รายปี ( SERVICE CONTRACT ) ทั้งแบบไม่รวม
อะไหล่ ( บริการอย่างเดียว ) หรือแบบเหมาจ่าย ( ทั้งอะไหล่และบริการ ) ตรวจเช็คสภาพปกติทุก ๆ 3 เดือน ( กรุณาดูเงื่อนไขบริการ )

# พิเศษ .... เรามีสัญญาบริการแบบประจำที่ #  จัดให้พนักกงานช่างเทคนิคประจำที่หน่วยงานของท่าน ทำทุกอย่างเกี่ยวกับระบบสื่อสารที่ท่าน
ต้องการ   เพื่อความมั่นใจว่าระบบสื่อสารของท่าน  จะได้รับการดูแลอย่างดี    เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน   พร้อมทั้งแนะนำให้คำปรึกษาในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับท่าน .....

เงื่อนไข สัญญาบริการ .....

      1.  การบริการสภาพใช้งานปกติ 12 เดือน ( 1 ปี ) ตรวจเช็คทุกๆ 3 เดือน ( จะมีเอกสารไว้ที่ลูกค้าเพื่อให้ช่างเซ็นรายงานการเข้าปฏิบัตงาน )
      2.  การบริการ กรณีแจ้งขอบริการ ( แจ้งก่อน 10.00 น. ) จะได้รับบริการในวันนั้นทันที ( กทม.) หรือ ( ตจว.) จะได้รับบริการในวันรุ่งขึ้น
           ( ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ) ถ้าระบบมี Modem On-Line สามารถให้บริการได้ภายใน 30 นาที
      3.  บริษัทฯ จะมีอุปกรณ์หรืออะไหล่สำรอง เพื่อการเปลี่ยนหรือระหว่างซ่อม และส่งมอบเมื่อซ่อมเสร็จ ทั้งรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
      4.  บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ ทั้งกรณีการปรับปรุงหรือขยายระบบ, ข่ายสาย ( Networks ) ทั้งสรุปรายงานประจำปีให้ทราบทุกๆ สิ้นปีของสัญญา
           บริการ
      5.  กรณีสัญญาบริการประจำที่ ( เข้าทำงานในองค์กรของท่าน ) จำทำงาน เข้า-ออก ตามเวลาขององค์กรท่าน รับประกันจะมีพนักงานเข้างาน
           ทุกวัน ( กรณีลาหยุดจะมีคนแทน ) เพื่อความต่อเนื่องของงาน ( สวัสดิการพนักงานต่างๆ รวมถึงประกันสังคม บริษัทฯ รับผิดชอบทั้งสิ้น )
      6.  พนักงานทุกคน จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) และผ่านการฝึกอบรมกับบริษัทฯ จนมีความสามารถ ความรู้
           ความชำนาญในเรื่องโทรศัพท์ ซึ่งสามารถติดตั้งดูแลระบบสื่อสารได้เป็นอย่างดี
      7.  กรณีมีงานมาก ( พนักงานคนเดียวทำไม่ทัน ) บริษัทฯ จะจัดทีมงานเข้าเสริม เพื่องานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด


              อนึ่ง การบริการทั้งแบบสัญญาบริการปกติ หรือสัญญาบริการประจำที่ ..... ท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา ขอสัญญา .....

                                           ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2729-5500 ( อัตโนมัติ ) 
                                                   หรือ
E-mail : chatchai@ckmit.com ติดต่อคุณชาติชาย / คุณยุทธนา

                                                                              ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสบริษัทฯ