URA  Model : EVM 2008   ( Auto-Attendant Apparatus )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     อุปกรณ์ต่อสัญญาณโทรศัพท์อัตโนมัติขนาด 2 คู่สาย สามารถรับและโอนสายหรือประกาศข้อมูล-ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้อัตโนมัติ ( Audio Text ) ซึ่งในช่วงเวลา
นอกทำการหรือวันหยุดทำการ ผู้โทรเข้าสามารถเลือกฝากข้อความส่วนกลางของบริษัทได้ อีกทั้งยังกำหนดวันหยุดประจำปีล่วงหน้าได้ด้วย

 

 

คุณสมบัติในการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

+ ประกาศข้อความตอบรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
+ สามารถประกาศข้อความตอบรับได้ต่างกันตามช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาทำการ
   /นอกเวลาทำการ/พักกลางวัน/วันหยุดพิเศษ
+ กำหนดวันหยุดล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี
+ สามารถบันทึกเสียงตอบรับและเมนูต่างๆ ของระบบได้
+ โอนสายไปยังหมายเลขภายในได้โดยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์
+ รองรับเลขหมายของเครื่องโทรศัพท์ภายในได้ถึง 9 หลัก
+ สามารถกำหนดให้มีโอเปอเรเตอร์ได้แตกต่างกันตามช่วงเวลา
+ สามารถกำหนดเมนูกดเลือกแผนกได้ ด้วยเลขหลักเดียว
+ กำหนดผู้รับสายของแต่ละแผนกได้
+ สามารถตรวจเช็คสัญญาณสายไม่ว่าง และไม่มีผู้รับสายได้
+ สามารถโอนสายที่ไม่ได้รับไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ได้
+ สามารถรับฝากข้อความอัตโนมัติใน
Mailbox ส่วนกลางได้
+ สามารถฟังข้อความที่ได้รับฝากไว้ ได้โดยตรงจากเครื่องโทรศัพท์
+ มีระบบแจ้งเตือนภายในเมื่อมีข้อความฝากได้
   ( ผ่านไฟ
Message/เสียงกระดิ่งของเครื่องโทรศัพท์ )
+ สามารถกำหนดช่วงเวลาในการแจ้งเตือนได้
+ มีระบบแจ้งรายละเอียด เวลา/วันที่ ของแต่ละข้อความได้
 
คุณสมบัติของระบบ

+ มี Password สำหรับผู้ควบคุมระบบ
+ สามารถโปรแกรมผ่านทางโทรศัพท์ระบบกดปุ่มได้
+ เมนูแนะนำการโปรแกรมทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทย
+ รองรับฟังก์ชั่นสำรองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายนอกได้
+ สามารถปรับค่า
Hook-flash และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ CPT ได้
+ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มขยายระบบ
    ( รับสายได้พร้อมกันมากกว่า 2 ช่องสัญญาณ ) สามารถทำการถ่ายโอนค่าพารามิเตอร์
    ต่างๆ และคำทักทายของระบบทั้งหมดให้ไปสู่เครื่องอื่นได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องทำ
    การโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

คุณสมบัติในการประกาศข้อความอัตโนมัติ (
Audio Text )

+ สร้างเมนูย่อยได้ 4 ระดับ ระดับละ 9 ตัวเลือก หรือ ทั้งหมด 256 ทางเลือกการทำงาน
.................................................................................................................................
Voice Storage with FLASH-EPROM
ระยะเวลาในการบันทึก                       :    48  minutes
ขนาดของการรับสายต่อ 1 อุปกรณ์      :      2  Ports Modular growth
แหล่งจ่ายไฟ                                      :   13  VDC / 1.8 W
ขนาด                                                :   25.5 cm ( ) x 15.5 cm ( ) x 4.2 cm ( )URA  Model : EVM 2045   (
AUTO ATTENDANT & VOICE MAIL APPARATUS )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     อุปกรณ์ต่อสัญญาณโทรศัพท์และรับฝากข้อความอัตโนมัติ รองรับสายเรียกเข้า 2  คู่สาย สามารถบันทึกข้อมูลทั้งระบบได้นานถึง 4   ชั่วโมง 30 นาที และสามารถต่อ
เชื่อมกับตู้สาขาฯ ทุกระบบ รวมถึงตอบรับและโอนสาย, ประกาศข้อมูล-ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้อัตโนมัติ (Audio Text) และรับฝากข้อความส่วนบุคคลอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ให้ความคุ้มค่าแก่การลงทุน ทำให้ทุกสายโทรเข้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

  
คุณสมบัติในการฝากข้อความ ( Features )

+ 255 กล่องฝากข้อความ ( Mailboxes )
+ สามารแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่/Pager
+ สามารถป้องกันสายเรียกเข้าได้ ( กรณีไม่ต้องการรับสาย )
+ โอนสายเรียกเข้าไปยังเลขหมายภายในข้างเคียงได้
+ มีระบบการแจ้งเตือนภายใน ( ผ่านไฟ
Message/เสียงกระดิ่งของโทรศัพท์ )
+ สามารถส่งข้อความ (
Message ) พร้อมคำอธิบายได้
+ สามารถทำการกระจายข้อความไปยังกลุ่มภายในได้
+ สามารถบันทึกคำทักทายส่วนบุคคลได้
+ สามารถกำหนดช่วงเวลาในการแจ้งเตือนได้
+ มีระบบแจ้งรายละเอียด เวลา/วันที่ ของแต่ละข้อความ
+ สามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับการฝากข้อความได้
+ สามารถกำหนดจำนวนข้อความในแต่ละ
Mailbox ได้
+ สามารถกำหนดรหัส (
Mailbox ) ส่วนบุคคลได้
+ สามารถทำการแจ้งเตือนเวลานัดหมายได้

คุณสมบัติในการประกาศข้อความอัตโนมัติ ( Audio Text )

+ สร้างเมนูย่อยได้ 4 ระดับ ระดับละ 9 ตัวเลือก หรือ ทั้งหมด 256 ทางเลือกการ
   ทำงาน
........................................................................................................................
คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาดของการรับสายต่อ 1 อุปกรณ์
 :       2  Ports
ระยะเวลาในการบันทึก                   :       4  ชั่วโมง 30 นาที
แหล่งจ่ายไฟ                                  :     13 VDC / 1.8 W
ขนาด                      :   25.5 ซม. ( ) x 15.5 cm ( ) x 4.2 cm ( )
คุณสมบัติในการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

+ สามารถโอนสายไปยังหมายเลขที่กำหนด
+ บันทึกคำกล่าวตอบรับได้ต่างกันตามช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาทำการ/นอกทำการ/พักกลางวัน/
   วันหยุดพิเศษ
+ สามารถกำหนดผู้รับสายของแต่ละแผนกได้
+ สามารถฟังข้อความ (
Mailbox ) ได้โดยตรงจากเครื่องโทรศัพท์
+ รองรับเลขหมายของเครื่องโทรศัพท์ภายในได้ถึง 9 หลัก
+ กำหนดวันหยุดล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี
+ กล่าวคำตอบรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ภาษา
+ สามารถตรวจเช็คสัญญาณสายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสายได้
+ สามารถกำหนดเมนูกดเลือกแผนกได้ด้วยเลขหลักเดียว
+ สามารถกำหนดให้มีโอเปอเรเตอร์ได้แตกต่างกันตามเวลา
+ สามารถกำหนดให้มีโอเปอเรเตอร์สำรองแต่ละช่วงเวลาได้
+ สามารถบันทึกเสียงตอบรับและเมนูของระบบได้

คุณสมบัติของระบบ

+
มี Password สำหรับผู้ควบคุมระบบ
+ สามารถโปรแกรมผ่านทางโทรศัพท์ระบบกดปุ่มได้
+ เมนูแนะนำการโปรแกรมทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทย
+ รองรับฟังก์ชั่นสำรองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายนอกได้
+ สามารถปรับค่า
Hook-flash และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ CPT ได้อัตโนมัติ
+ สามารถรายงานสถิติ
: จำนวนสายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสาย/จำนวนโอเปอเรเตอร์สายไม่ว่าง/
   สายเรียกเข้าทั้งหมดURA  Model : EVM 8020H   ( AUTO ATTENDANT & VOICE MAIL APPARATUS )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                อุปกรณ์ต่อสัญญาณโทรศัพท์และรับฝากข้อความอัตโนมัติ ขนาด 4 คู่สาย สามารถบันทึกข้อมูลทั้งระบบได้นานถึง 20 ชั่วโมง ขยายได้ถึง 8 คู่สาย ที่ทำงานร่วมกับ
ตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกระบบ  สามารถตอบรับสายโอนสายไปยังหมายเลขภายในโดยอัตโนมัติ, ประกาศข้อมูล-ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ได้อัตโนมัติ ( Audio Text )  และรับฝาก
ข้อความส่วนบุคคลอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ความคุ้มค่าแก่การลงทุน ทำให้ทุกสายโทรเข้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม


 

 
คุณสมบัติในการฝากข้อความ ( Features )

+ 511 กล่องฝากข้อความ ( Mailboxes )
+ สามารถฝากข้อความสูงสุด 99 ข้อความต่อ Mailbox
+ สามารถป้องกันสายเรียกเข้าได้ ( กรณีไม่ต้องการรับสาย )
+ โอนสายเรียกเข้าไปยังเลขหมายภายในข้างเคียงได้
+  มีระบบการแจ้งเตือนทั้งภายในและภายนอกเมื่อมีข้อความฝากไว้ ( ผ่านไฟ-
   
Message/เสียงกระดิ่ง/โทรศัพท์เคลื่อนที่ )
+ สามารถส่งข้อความ (
Message ) พร้อมคำอธิบายได้
+ สามารถทำการกระจายข้อความไปยังกลุ่มภายในได้
+ สามารถบันทึกคำทักทายส่วนบุคคลได้
+ มีระบบแจ้งรายละเอียด เวลา/วันที่ ของแต่ละข้อความ
+ สามารถกำหนดระยะเวลาข้อความที่ฝากได้
+ สามารถกำหนดจำนวนข้อความในแต่ละ
Mailbox ได้
+ สามารถกำหนดรหัส (
Mailbox ) ส่วนบุคคลได้
+ สามารถทำการแจ้งเตือนเวลานัดหมายได้

คุณสมบัติในการประกาศข้อความอัตโนมัติ ( Audio Text )

+ สร้างเมนูย่อยได้ 4 ระดับ ระดับละ 9 ตัวเลือก หรือ ทั้งหมด 170 ทางเลือกการ
   ทำงาน
........................................................................................................................
คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาดของการรับสายต่อ 1 อุปกรณ์
 :       4  Ports ขยายได้สูงสุด 8 Ports
ระยะเวลาในการบันทึก                   :     20  ชั่วโมง
แหล่งจ่ายไฟ                                  :   0.2 A ( 4 คู่สาย ) หรือ  0.38 A ( 8 คู่สาย )
ขนาด                      :   26.3 ซม. ( ) x 19 cm ( ) x 5.8 cm ( )
คุณสมบัติในการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

+ สามารถโอนสายไปยังหมายเลขที่กำหนด
+ บันทึกคำกล่าวตอบรับได้ต่างกันตามช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาทำการ/นอกทำการ/พักกลางวัน/
   วันหยุดพิเศษ
+ สามารถกำหนดผู้รับสายของแต่ละแผนกได้
+ สามารถฟังข้อความ (
Mailbox ) ได้โดยตรงจากเครื่องโทรศัพท์
+ รองรับเลขหมายของเครื่องโทรศัพท์ภายในได้ถึง 9 หลัก
+ กำหนดวันหยุดล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี
+ กล่าวคำตอบรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ภาษา
+ สามารถตรวจเช็คสัญญาณสายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสายได้
+ สามารถกำหนดเมนูกดเลือกแผนกได้ด้วยเลขหลักเดียว
+ สามารถกำหนดให้มีโอเปอเรเตอร์ได้แตกต่างกันตามเวลา
+ สามารถกำหนดให้มีโอเปอเรเตอร์สำรองแต่ละช่วงเวลาได้
+ สามารถบันทึกเสียงตอบรับและเมนูของระบบได้

คุณสมบัติของระบบ

+
มี Password สำหรับผู้ควบคุมระบบ
+ สามารถโปรแกรมผ่านทางโทรศัพท์ระบบกดปุ่มได้
+ เมนูแนะนำการโปรแกรมทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทย
+ รองรับฟังก์ชั่นสำรองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายนอกได้
+ สามารถปรับค่า
Hook-flash และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ CPT ได้อัตโนมัติ
+ สามารถรายงานสถิติ
: จำนวนสายไม่ว่าง/ไม่มีผู้รับสาย/จำนวนโอเปอเรเตอร์สายไม่ว่าง/
   สายเรียกเข้าทั้งหมด


Voice Logger ( ชุดบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ )


-  บันทึกและรับฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อย่างง่ายดาย
ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและรับฟังบทสนทนาที่บันทึกไว้
-  คุณภาพเสียงคมชัด สามารถรับฟังบทสนทนาได้ตามต้องการ
-  ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลบนที่บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ และบันทึกข้อมูลลงฮาร์ทดิสก์แบบต่อเนื่องได้
-  สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ทั้งสายสัญญาณที่เป็น Analog และ Digital Telephone
-  มีระบบสำรองข้อมูลลง DAT Tape หรือ DVD เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
-  ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าฟังการสนทนาในระหว่างที่มีการสนทนาได้ โดยคู่สนทนาไม่ทราบ
-  สามารถเลือกฟังเสียงสนทนาที่บันทึกไว้โดยค้นหาจากช่วงเวลาที่บันทึกหรือหมายเลขที่ปลายทางได้
-  ผู้ใช้สามารถกดรหัสของคู่สนทนาในขณะบันทึกเสียงเพื่อแสดงให้ทราบข้อมูลของแต่ละข้อความเสียง
-  ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา
-  สามารถกำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อความปลอดภัยของเสียงสนทนาที่บันทึกไว้
-  สามารถต่อเชื่อมกับระบบ LAN เพื่อสะดวกในการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบได้


URA-VLAN Embedded Voice Logger
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Lan-based embedded voice loggers are leading edge products that will certainly change the market’s perspective on digital
voice  loggers.  Imagine  how  small  a  voice  logger could be – just  the  size  of  a notebook? Or  if  telephone  conversations could  be
monitored, recorded, and retrieved remotely via network or even the Internet ?

                   The answers are positive for our URA - VLAN 100 (single line)  and URA - VLAN 400 (4-lines) embedded voice loggers. With
our unique software  kernel  and  DSP-based  voice  compression  technologies, VLAN can be connected to a 10/100 base-T  network
and record  analog voice in real  time. Recorded  voice files  are stored on  the  system  server, making it easy to manage and archive
multiple URA - VLAN devices.

                   URA - VLAN’s networking  capability and standard voice file format allow easy access to voice files over LAN, WAN, intranet
and the Internet using any multimedia  PC. With URA - VLAN  embedded  solutions, system integration of a  voice logger will be simple,
flexible and fast.
 


     VLAN-400

 


Network Connections
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 There are two ways to connect URA - VLAN 100 to the host computer: Direct Connection or Hub Connection. Direct Connection
is
 usually  used   when  the  host  computer  is  not  connected  to a hub. The included  crossover  cable  must be  used  for  this  kind  of
connection. Hub Connection is usually used when the host computer is connected to a hub (URA – VLAN 400).
 

 

Phone Line Connections
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 URA – VLAN 100/400 can  be  connected to either  analog phone lines or digital phone line. Actually, it can be connected to any
sound device with an analog signal, such as radio dispatchers/receivers.

Analog Phone Line
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Analog phone  lines  are the kind  of phone lines  found in most  houses  and in companies with  analog  phone systems. These
phone lines carry the so called “loop current”, making
 it  possible to detect whether handset is on hook (hung up) or off  hook ( picked up).
Therefore, if URA – VLAN 100/400 is connected to an analog phone line, it is possible to automatically start and stop
recording based on
the status of the handset – the so-called
 “Local Phone”  start  method. The  other  two  start  methods (described below), VOX and Manual,
can also be used if desired. (Manual : URA - VLAN100 Only)

 


Digital Phone Line
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Digital phone lines are  found  mostly in companies with  digital phone systems. URA - VLAN100/400 cannot interface with digital
phone lines directly. Instead, it is connected to the handset where the voice signal is analog. Due to the lack of loop
current, only the VOX
and  the  Manual  start  methods can  be used ( Manual : URA - VLAN100 Only ). The VOX  method  turns  recording  on/off  based on  the
presence of voice, with adjustable  threshold level and  lag  time. The Manual  method  does it  based on the  status  of a  push button on
the unit.
 

 

 


Specifications


Network
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type : 10/100 Mbps Ethernet
Protocol : ARP, IP, UDP, TCP, ICMP, HTTP
Sockets : 16 max., supports client and server mode
Setup : HTTP protocol, by browser ( IE & Netscape )

Record
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compression : G723.1 ( 6.4 kbps ), G726 ADPCM ( 16~40 kpps ), IMA ADPCM ( 32 kbps )
Input Impedence : > 20K Ohm
AGC Range : > 40 db
Caller ID : FSK & DTMF
Monitoring : Real-time, network accessible

Playback
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speaker : Built-in 1.5 watt ( URA - VLAN100 ) or server providing
Sound Card : Real-time replay via streaming audio driver

DSP
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type : Analog Device ADSP-2185N @ 80 MHzeALog Digital Voice Loggers

                    eALog is  an open  platform  voice  logger built  with cutting edge technologies. It is capable of passively tapping into digital or
analog phone  lines  for  real-time  call recording  and/or monitoring  without  any  noticeable  interruption  in  the service. Recordings are
stored  internally  and  can  be  retrieved  locally  or  remotely  via  telephone  or  LAN. eALog  can be  purchased  as  a  turnkey  system
complete with application software, or with SDK ( software development kit ) for building your own system.
 

Features
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 8 ~ 256 channels per system
+ Versatile open platform architecture with greater flexibility
+ Flexible recording modes: automatic, selective, on demand
+ Compression schemes supported: GSM, Microsoft GSM, WAV, ADPCM, G.729A
+ Advanced streaming technology ensures playback quality over LAN
+ Real-time monitoring via LAN
+ Versatile starting methods: voltage change, network control, on/off hook, D-channel, desktop access
+ Supports DAT, DVD-RAM, NAS (network access storage) as backup device
+ Optional utilities provide quality control for call centers (eALog CQC) and SS7 signal monitoring for E1
+ trunk logging (eALog SS7Monitor)

 

Applications
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Banks, stock brokers, commodity brokers
+ Call centers, radio dispatch centers
+ Security alarm companies, emergency services
+ Intelligence agencies, police stations, attorney offices
+ Airport control towers, railroad stations, power plants
+ Hospitals, clinics, medical offices, health care providers

eALog SDK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    eALog software  development  kit  (SDK) supports VC++, VB, Delphi, and C++Build  programming  languages  for implementing
 powerful functions on call recording, monitoring and administration tasks for call center applications.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                                                                                                                        < BACK>