" บ้านดิจิตอล.....กำลังจะเป็นเรื่องปกติ  "

              ในอังกฤษตอนกลางได้เริ่มก่อสร้างบ้านโดยเดินสายแบบแคตตากอรี่ 5e แล้ว  โดยบ้านอินเตอร์เน็ตนี้จะมีเต้าเสียบ
หน้าตาเหมือนที่ใช้กับโทรศัพท์อยู่ในทุกๆ ห้องเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวต่อสายโทรศัพท์ ต่อกับระบบโฮมเทียเตอร์กล้องถ่าย
รูปคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร   หรือจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  เครื่องทำความร้อน  ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  หรือแม้กระทั่งเครื่องปิ้งขนมปัง  สามารถทำงานได้เอง โดยการสั่งงานจากทุกห้องภายในบ้านภาย
ในรถ  สำนักงานที่อยู่ห่างออกไป  หรือแม้กระทั่งจะสั่งงานจากอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นไปได้

ในช่วงต้นปี  1999  ที่  Electrolux แนะนำตู้เย็นต้นแบบที่สามารถต่ออินเตอร์
เน็ตได้  บริษัทได้รับการชื่นชมน้อยมากและยังถูกผู้คนถากถางอีกว่า   ตู้เย็น
เครือข่ายนี้เป็นความบ้าคลั่งทางเทคโนโลยี     จนกระทั่งเกือบ  2  ปี   ผ่านไป
บ้านเครือข่ายกลับได้รับการยอมรับว่า   " สุดยอด "    ซึ่งก็รวมไปถึงตู้เย็นนั้น
ด้วย  แล้วบ้านเครือข่ายที่มีสายเคเบิ้ลเต็มไปหมด   ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตชนชั้นกลาง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะคนได้เติบโตมาอย่างคุ้นเคยกับ
สิ่งที่เป็นดิจิตอลมากขี้นนั่นเอง  จากผลการสำรวจ  ของบริษัทที่ปรึกษาทางการ
วิจัย Datamonitor ได้ประเมินไว้ว่าในปี 2005 บ้านในทวีปยุโรปมากกว่า 20% 
จะเป็นบ้านเครือข่าย ซึ่งต่อไปเทคโนโลยีและบริการที่ออกใหม่   จะนำเสนอผู้
บริโภคโดยมุ่งไปสู่ความเป็นบ้านเครือข่ายดิจิตอลมากขึ้น  เช่นกัน  มีการคาด
การณ์ว่าในปี  2004  บ้านกว่า  76%  จะมีอุปกรณ์ดิจิตอลมากกว่า 1 อย่าง ทั้งนี้

ตลาดบ้านเครือข่ายในยุโรปได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอีก  5   ปี  ข้างหน้า  จะมีการขยายตัวอย่างมากโดยเทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้บริโภค  จะมี
การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งความต้อง   การสินค้าบริการก็จะมากขึ้นด้วย ซึ่งตลาดชนิดนี้  จะเริ่มปรับตัวจากการเป็นสินค้าเฉพาะ
กลุ่มให้เป็นสินค้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป  Datamonitor  ยังกล่าวอีกว่า  บ้านเครือข่ายนี้จะมีการพัฒนาไปจากบ้านธรรมดา   ที่มีเครื่องคอม
พิวเตอร์หลายเครื่อง  เป็นบ้านที่มีอุปกรณ์อินเตอร์แอ็กทีฟมากขึ้น  เช่นมีกล่อง set-top  ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้บรอดแบนด์
อินเตอร์เน็ตเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์   กับอุปกรณ์ชนิดอื่นอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งอุปกรณ์ดิจิตอลภายในบ้านนี้ก็เช่น  ตู้เย็น และ
ระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเอง

       ต่อไปบ้านจะมีการเดินสายเคเบิลสำคัญทุกๆ  แบบเตรียมเอาไว้ก่อนและซ่อมอุปกรณ์ควบคุมเอาไว้ไม่ให้เห็น จะเห็นเพียงแค่อย่าง
เดียว คือเต้าเสียบที่ติดอยู่กับกำแพงในแต่ละห้อง ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเต้าเสียบโทรศัพท์เท่าใดนัก  ดังนั้นถ้าคุณจะจินตนาการถึง
บ้านสมัยใหม่ก็ให้คิดถึงบ้านที่ไม่มีสายให้เห็น   โดยสายนี้ควรต่อเชื่อมล่วงหน้าไปยังทุกๆ  ห้องเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ทุกประเภทได้จากที่ใดก็ได้ภายในบ้านแนวโน้มบ้านสมัยใหม่นี้  ได้รับการยืนยันถึงความเป็นไปได้จากบริษัทผู้รับสร้างบ้าน
โดยปีที่ผ่านมานิตยสารเกี่ยวกับบ้าน  ได้พาดหัวว่าสหราชอาณาจักร  เป็นผู้นำด้านการสร้างบ้านระบบอินเตอร์เน็ตและประเทศอื่นๆ ใน
ยุโรป  ก็นิยมสร้างเช่นกัน  บ้านเหล่านี้ได้เดินสายเคเบิ้ลทองแดงแบบแคตตากอรี่  5e ไว้ในกำแพง  ซึ่งสายนี้มีคุณสมบัติในการรองรับ
สัญญาณทั้งเสียงและข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม

การเดินสายเคเบิ้ลแบบผสมผสาน

บ้านที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษหลายหลัง  และบ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาในอังกฤษตอนกลาง  ได้เริ่มก่อสร้างโดย
การเดินสายแบบแคตตากอรี่   5e  แล้ว    โดยบ้านอินเตอร์เน็ต   จะมีเต้าสียบหน้าตาเหมือนที่ใช้กับโทรศัพท์อยู่ในทุกๆ  ห้อง   เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวต่อสายโทรศัพท์  ต่อกับระบบโฮมเทียเตอร์   กล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสารหรือจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ เครื่องทำความร้อน  ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรดนำต้นไม้อัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งเครื่องปิ้งขนมปัง  สามารถทำงาน
ได้เองโดยการสั่งงานจากทุกห้องภายในบ้าน  ภายในรถ  สำนักงานที่อยู่ห่างออกไป  หรือแม้กระทั่งสั่งงานจากอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นไปได้

บ้านของทางบริษัทผู้รับสร้างบ้านเช่น  Laing Chales Church และ Rice Homes เป็นบ้านตัวอย่างที่เอามาเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคที่มีกำลัง
ซื้อเห็นข้อดีของบ้านแห่งอนาคต  เช่นการทำให้ชีวิตง่ายขึ้น   สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับชีวิตวันนี้และวันข้างหน้าโดยระบบบ้าน
แบบนี้กำลงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับพวกที่มีบ้านอยู่แล้วแต่ต้องการอัพเกรดให้ดีขึ้นแนวคิดนี้เริ่มต้นมาจากตลาดติดตั้ง
เครือข่ายมาถึงจุดสูงสุด คือการเป็นตลาดเกี่ยวกับบ้านซึ่งนักการตลาดทั้งหลายได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะดึงดูดพวกผู้ซื้อหัวเทคโนโลยีที่มีเงิน
ให้ได้ โดยบ้านแบบนี้ได้พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้น นักออกแบบและผู้รับเหมาสร้างบ้านที่ฉลาดๆ
ก็เริ่มที่จะสร้างค่านิยม "บ้านเครือข่าย" ให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่บ้านทุกหลังจำเป็นต้องมีแต่การที่จะเป็นตลาดขนาดใหญ่นั้นจำเป็นต้อง
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นและคงเร็วเกินไปที่ระบบเคเบิ้ลโครงสร้างแคตตากอรี่ 5e  จะทำได้มากขนาดนั้นในระยะเวลา
อันไกล้  ถึงแม้ระบบนี้จะมีสายที่รองรับสัญญาณได้ทั้งเสียงและข้อมูลก็ไม่ได้ช่วยลดการใช้สายไฟในการต่อเข้ากับระบบไฮไฟ โทรทัศน์ 
วีดิโอได้มากนัก ซึ่งมันก็ยังคงพันกันยุ่งเหมือนเดิม ดังนั้นเราอาจต้องเอาสาย coaxial  แบบเก่าๆ แต่ใช้งานได้ดีเหมาะสำหรับงานนี้เข้า
มาใช้และด้วยความธรรมดาของมันนี้เองที่จะทำให้บ้านทั้งหลายไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าบ้านที่มีการเดินสายที่แม้จริงได้ถ้าหากไม่มี 
coax ช่วยอยู่ด้วย

ความสามารถของ  coax   จะช่วยให้ใช้งานได้กับ
ทุกอย่างและในทุกที่     ไม่ว่าจะเป็นการกระจาย
สัญญาณไปที่เครื่องเล่นเสียง  โทรทัศน์ดาวเทียม
และสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดในบ้านทั้งหลังช่วย
ให้คนในบ้านเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงตาม
แบบของตนเองในห้องใดก็ได้     สังเกตเด็กและ
ดูแลได้จากทุกห้องภายในบ้าน   หากกล้องนั้นอยู่
ในที่ที่เหมาะ สม     โดยผู้ผลิตได้พยายามที่จะนำ

เครือข่ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของเล่นเด็กเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่ง  lain Campbell  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์เครือ
ข่ายภายในบ้านของโครน บอกว่า  " ไฮเทคจริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับบ้านหรอก  แต่ว่ามันใช้ได้ผลดีเมื่อเอา
มาไว้ในบ้าน มันช่วยให้คนสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์  เครื่องโทรสาร เครื่องเสียง เมื่อคนต้องการใช้งาน
สิ่งเหล่านี้ในที่ต่างๆ กันภายในบ้าน  โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมัวลากสายยาวทั่วบ้าน  มันเป็นเรื่องง่ายๆ แค่เสียบปลั๊กแล้วก็เล่น เมื่อ
มันใช้งานได้ดีขนาดนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นอย่างยิ่งที่ทุกบ้านจะต้องมี " ตามหลักสายเคเบิ้ลและฮับจะต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย และไม่ต้องใช้ผู้
เชี่ยวชาญ เพราะถ้าทำให้ยุ่งยากตั้งแต่ครั้งแรกต่อไปเมื่อบ้านเริ่มเก่าและต้องการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จะต้องเสียเงินจำนวนมาก 
ซึ่งตลาดหลังการขายอย่างนี้จัดได้ว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้สูงมากทีเดียว

จากคำกล่าวของสมาพันธ์ผู้สร้างบ้าน  ได้ชี้ให้เห็นว่าบ้านเครือข่ายพวกนี้ต่อไปจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  เปรียบเสมือนเครื่องทำความร้อน
ศูนย์กลางและนวัตกรรมเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทในตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------