เทคโนโลยีเกี่ยวกับจอแสดงผล ( monitor ) จากเดิมการพัฒนาของหลอดภาพจะเป็นการใช้เทคโนโลยีของหลอดภาพ  CRT
             ( Cathod  Raiation  Tube  ) แล้วมีการพัฒนาของจอแสดงผลแบบใช้  LCD  ( Liquid  Crystal  Display )  หรือจอแสดงผล
             ขนาดใหญ่ ( Big Screen ) ที่ใช้เทคโนโลยีของ LED  (  Light Editing Diod  ) และเมื่อประมาณ 3 ปี มานี้ก็ได้มีการคิดค้นเทคโน
             โลยีสำหรับจอแสดงผลชนิดใหม่ขึ้นเป็นผลสำเร็จ นั่นคือ Plasma เทคโนโลยีจอแสดงผลด้วย Plasma จากทีมวิศวกรรมของโรงงาน
             Fujitsu


          Plasma คืออะไร ?
    
        ================

                            Plasma ก็คือ การใช้ทฤษฎีการถ่ายทอด Electron ( ประจุลบ ) จาก lon ( ประจุบวก ) โดยใช้การกระตุ้นอุณหภูมิที่สุงขึ้น 
             หรือการใช้แรงดันไฟ้ฟ้าที่เหมาะสมทำให้  Electron  เกิดการเคลื่อนที่ออกจาก lon หลักการทำงานคล้ายกับหลอดฟูออเรสเซ้นท์ ซึ่งให้
             ความสว่างเหมือนไฟปกติแต่ Plasma ใช้สาร Phospher ที่เป็นแม่สีทางสัญญาณโทรทัศน์คือ เขียว แดง นำเงิน ใช้หลักผสมสีทำให้
             เกิดสีต่างๆ ขึ้น ซึ่งจะเห็นโครงสร้างของ  Plasma  ดังรูป.....


  

                    Panel Structure                  

           

                                                                                                         ตารางเปรียบเทียบ                                

                    ในระยะเริ่มแรกหลังจากที่เทคโนโลยี Plasma ได้มีการแนะนำ
     ออกสู่ตลาดนั้นจะเห็นได้ว่า Plasma ในขนาดจอ42 นิ้วจะมีราคาค่อนข้าง
     สูงประมาณ   600,000  บาท    แต่ปัจจุบัน   Plasma   เริ่มเป็นที่รู้จักใน
     ตลาดมากขึ้น    และมีการแข่งขันสูงจนทำให้ราคาลดต่ำลงมา   อยู่ในระดับ
     400,000 บาท  กลุ่มผู้บริโภคในตลาด Plasma  ส่วนใหญ่ก็อยู่กลุ่มธุรกิจ
     ที่มีโชว์รูม หรือศูนย์บริการธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้เช่าจัดงานแสดงสินค้า
     หรือ ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กร มากกว่า  Consumer เนื่องจากราคายังสูง
      เมื่อเทียบกับโทรทัศน์จอแบนขนาดใหญ่ทั่วๆ ไป
      
           
           
           


 

Plasma

CRT

LCD

  ขนาด

37" - 60"

4" - 34"

4"- 28"

  ความสว่าง

ทั้งจอ

 

ทั้งจอ

  Contrust

ดีที่สุด

ดี

ปานกลาง

  น้ำหนัก

ปานกลาง

หนัก

เบา

  ต่อ Com

ได้

ไม่ได้

ได้

  ราคา

ยังมีราคาแพง

ถูก

ปานกลาง

  อายุการใช้งาน

30,000

12,000

 
  การติดตั้งเคลื่อนย้าย

สะดวก

ไม่สะดวก

สะดวก

  การรบกวนของสนามแม่เหล็ก

ไม่ได้

มีปัญหา

ไม่ได้


        ====================================================