ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมถึงนักศึกษา ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน