การแปรรูปโทรคมนาคมสู่เสรี  หลังปี พ.ศ.2549

เป้าหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคม

มาตราการสู่เสรี

บทบาทรัฐหลังเสรี

แผนการแปลสภาพ ทศท
More information
please contact   
E-mail : chatchai@ckmit.com


       ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้วิวัฒนาการเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ประกอบกับโลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทัน
สมัยทำให้สภาวะเศรษฐกิจ   มีการแข่งขันในเชิงธุรกิจสูงยิ่งขึ้นในทุกแขนง  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม  ต้องปรับแต่งเพื่อรับการแข่ง
ขันเสรีโดยกิจการที่ดีต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

         
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)
จึงได้กำหนดแนวนโยบายให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานภาพรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งให้อยู่ในรูปบริษัท  จำกัด  รวมถึงการขยายหุ้นให้เอกชนและพนักงาน
ด้วย นอกจากนี้การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงทั่วไป
ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs
and Trade : GATT)  และข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ  (General 
Agreement on Trade in Services : GATS) ซึ่งต่อมาข้อตกลงทั่วไปทั้ง
สองฉบับนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก  (World Trade 
Organization : WTO)   จึงมีภาระกิจและข้อผูกพันที่สำคัญประการหนึ่งคือ 
การเปิดให้มีการแข่งขันเสรีในธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศสมาชิก ซึ่งส่งผล
ให้การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในตลาดของประเทศสมาชิกจะต้องเป็นธุรกิจ
แข่งขันเสรีทั่วไปในเวลาที่ตกลงไว้

            
ที่ผ่านมากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยยังมีลักษณะผูกขาดโดย
รัฐและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังขาดความคล่อง
ความตัวในการบริหารงาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันกับธุรกิจเอกชน ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและในระดับโลกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์การ
รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของไทยให้พร้อมที่จะประกอบกิจการโทรคมนาคมสมัย
ใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรของประเทศและสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกิจการของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและในระดับโลกได้ต่อไป